เพราะการทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่แค่งาน แต่คือชีวิต...
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย