กรมการปกครองจัดประชุมตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการปกครอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเลื่อนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

กรมการปกครองจัดประชุมตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการปกครอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเลื่อนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564...

26 พฤศจิกายน 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565...

26 พฤศจิกายน 2564

กรมการปกครอง นำเสนอผลงาน 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 มุ่งเน้นและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล ในโอกาสปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง

กรมการปกครอง นำเสนอผลงาน 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 มุ่งเน้นและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล ในโอกาสปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง...

25 พฤศจิกายน 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” และการดำเนินโครงการอำเภอสร้างสุข 2564 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” และการดำเนินโครงการอำเภอสร้างสุข 2564 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก...

24 พฤศจิกายน 2564