อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) รุ่นที่ 3 ภาคกลาง เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็น “วาระอำเภอ”

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) รุ่นที่ 3 ภาคกลาง เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็น “วาระอำเภอ”...

10 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดภาคใต้

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดภาคใต้...

10 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง​ ตรวจติดตามการขับเคลื่อน​นโยบายสำคัญกรมการปกครอง​ อำเภอเมืองสงขลา

อธิบดีกรมการปกครอง​ ตรวจติดตามการขับเคลื่อน​นโยบายสำคัญกรมการปกครอง​ อำเภอเมืองสงขลา

7 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา...

7 มีนาคม 2565

กรมการปกครอง พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการปกครอง พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 มีนาคม 2565