อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเน้นย้ำ “ 10 Flagships และขจัดความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับพื้นที่”

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเน้นย้ำ “ 10 Flagships และขจัดความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับพื้นที่”...

23 มีนาคม 2565

ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านหนองกา” ชื่นชมความสามัคคี การต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความเข้มแข็งหมู่ในหมู่บ้าน

ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านหนองกา” ชื่นชมความสามัคคี การต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความเข้มแข็งหมู่ในหมู่บ้าน...

22 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565”

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565”...

22 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่...

22 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจติดตาม การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เน้นย้ำให้ความสำคัญเป็นวาระอำเภอ บูรณาการทุกส่วนแก้ปัญหาในทุกมิติ

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจติดตาม การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เน้นย้ำให้ความสำคัญเป็นวาระอำเภอ บูรณาการทุกส่วนแก้ปัญหาในทุกมิติ...

22 มีนาคม 2565