กรม​การปกครอง​ อำนวยความสะดวก​ทำบัตรประจำตัวประชาชน​

13 พฤศจิกายน 2562

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน​ โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรต้องคำนึงถึงคุณภาพของผลงานในอันที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จะจัดทำให้ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และบัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุ 8 ปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร สำหรับรูปของผู้ถือบัตร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน กำหนดไว้ว่าต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้า หรือผ้าโพกศรีษะ เว้นแต่มีความจำเป็นทางศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตรแต่ต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง ทั้งนี้ รูปถ่ายที่พิมพ์ลงบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน จะเป็นรูปถ่ายเช่นเดียวกันกับรูปถ่ายที่อยู่ในหน่วยความจำ (IC Chip) ของบัตร

2. การที่รูปถ่ายบนบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนกับภาพใบหน้าจริง ณ ปัจจุบันของผู้ถือบัตรอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายกรณี เช่น มีการเปลี่ยนทรงผม การแต่งหน้าหรือศัลยกรรมใบหน้า ประกอบกับบัตรมีอายุ 8 ปี แต่รูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรูปถ่ายขณะขอมีบัตรในวันนั้น ๆ อาจซีดจางลงตามสภาพการเก็บรักษา และการนำมาใช้งานของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหารูปถ่ายในบัตรกับภาพใบหน้าปัจจุบัน มีความคลาดเคลื่อนไปได้

3. กรมการปกครองได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมการออกบัตรประจำตัวประชาชนตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีระบบการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานร่วมกับระบบการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของประชาชนผู้ขอมีบัตร เพื่อนำอัตลักษณ์บุคคลมาใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

4. กรมการปกครองได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการถ่ายรูปของอำเภอ เขต เทศบาล เมืองพัทยา สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล เมื่อมีการจัดรูปภาพผู้ขอมีบัตร ในจอคอมพิวเตอร์และกดชัตเตอร์ถ่ายรูปเสร็จแล้ว ให้ผู้ขอมีบัตรได้ตรวจดูรูปถ่ายของตนเมื่อมีความพึงพอใจแล้ว จึงจัดเก็บรูปภาพและพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนต่อไป และให้หน่วยบริการจัดทำบัตรทุกแห่งจัดพื้นที่สำหรับแต่งตัวให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน

อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการปกครองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการในอันที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และให้ความมั่นใจว่าการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล จะสามารถยืนยันตัวตนได้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ หรือ Linkage Center

ที่มา​ ข่าว​กรมการ​ปกครอง​ ที่​ 120/2562​ ลงวันที่​ 11​ พฤศจิกายน​ 2562