กรมการปกครอง ติวเข้ม!! ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง ติวเข้ม!! ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2563