กรมการปกครอง จัดพิธี “สดุดีกองอาสารักษาดินแดน” มอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี 2562

11 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง จัดพิธี “สดุดีกองอาสารักษาดินแดน” มอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี 2562