กรมการปกครอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 48 ประจำปี 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 48 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายกองโท กิตติพงศ์ สุขภาคกุล ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลตรี วุฒิไกร คล้ายทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และคณะข้าราชการกรมการปกครอง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 นาย ในห้วงเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ -​ 28 มีนาคม 2563 รวม 49 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทหาร รวมทั้งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครอง เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายทหารได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวินัยและคุณธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 25/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563