อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และฝ่ายปกครองทุกท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และที่สำคัญคือ “การบริการเหนือความคาดหมาย” พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมการปกครอง 10 Flagships For DOPA Excellence 2020 สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นได้

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 28/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563