รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดอบรมหลักสูตร “ปลัดอำเภอ” รุ่นที่ 252 - 253 ประจำปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 252 และ รุ่นที่ 253 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

การศึกษาอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ทันสมัย และสอดคล้องตามแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ โดยเฉพาะตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงต้องพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย และ 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ปฏิบัติ ตามหลัก Social Distancing การเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ตามมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุข​กำหนดอย่างเคร่งครัด​

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เล่าประสบการณ์การทำงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้ผู้อบรมยึดหลักครองตน ครองคน ครองงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทปลัดอำเภอ จะต้องทุ่มเทเสียสละ และโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน