มหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 เน้นย้ำบทบาทในการบูรณาการงานตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่

4 มีนาคม 2564

วันนี้ (4 มี.ค. 64) เวลา 09:30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 18 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าระดับปลัดกระทรวง นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังที่ทำการส่วนราชการต่าง ๆ และห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุม

.

โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 มอบของที่ระลึกแด่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างการดำเนินงานตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดำเนินภารกิจครอบคลุมทั้งมิติ Agenda Function และ Area จึงถือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการงานระดับพื้นที่ โดยขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายระดับชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีบทบาทสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณาการ สั่งการ และกวดขันให้แต่ละหน่วยงานดำเนินมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนหน้า (ศบค.มท. ส่วนหน้า) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ สนับสนุน และติดตามแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

.

สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า มีวัตถุประสงค์หลักในการให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคการบริหารราชการประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบูรณาการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาประเทศ และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการประสานราชการระหว่างกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 4 มี.ค. 2564

.

ภาพวิดีโอ https://youtu.be/YBOcMAbwIXI