อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจราชการอำเภออัมพวา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้ประชาชน ”ทุกข์น้อยสุข มากขึ้น”

23 มีนาคม 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนใน 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) และขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยมี นายอำเภออัมพวา กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ร่วมรับฟังนโยบายฯ

อธิบดีกรมการปกครอง ขอให้ฝ่ายปกครองให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืน E - DOPA Hearts และการภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง ตาม “10 Flagships to DOPA All Smart 2022 “ โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

เน้นย้ำ การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และข้อมูลจาก Thai QM ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำกับดูแลบุคลากรฝ่ายปกครองในพื้นที่ มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

และขอให้นายอำเภอช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนโดยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน 3” ของกรมที่ดิน

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ขอบคุณฝ่ายปกครองทุกท่านและให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้กรมการปกครอง จะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชน ”ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”