รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 190 คน (มาจากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) โดยมี นายศรัณย์​ศักด์​ ศรี​เครือ​เนตร​ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง​ภายใน กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ได้กล่าวมอบแนวทางปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมโดยมีประเด็น ดังนี้

การใช้นำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักยึดในการจัดการความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความสงบสุขของประชาชน รวมถึงการใช้พลังทางสังคมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดของทุกฝ่ายจากการใช้ความรุนแรงมนการแก้ไขปัญหามาสู้การยึดมั่น “แนวทางสันติวิธี” โดยไม่มองกลุ่มผู้เห็นต่างเป็นศัตรู

เน้นย้ำปฏิบัติงานข่าวเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นและทำลายปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง และการรักษาความปลอดภัยชุมชน โดยให้มีแผนร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัย บนฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน