รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. และ ชรบ. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

23 มีนาคม 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการฝ่ายปกครองร่วมให้การต้อนรับ

รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน การสนับสนุนระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้องรองรับนโยบายและขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมการปกครอง รวมทั้งบทบัญญัติตามกฎหมายต่างๆ การประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งวางแผนดำเนินการเพื่อขยายและปรับปรุงระบบการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 จุด ดังนี้

1) จุดตรวจประชารัฐ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ

2) จุดตรวจแยกมะขามโพรง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหลัก

3) จุดตรวจแยกสิบศพ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก

4) จุดตรวจเขาดิน หมู่ที่ 9 ตำบลอ่าวน้อย

ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจแต่ละจุด และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน ช่วยกันสอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายภายในพื้นที่ และเน้นย้ำห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติด และการลักลอบนำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ อีกทั้งยังได้กำชับถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงแก่ผู้ปฏิบัติงาน

รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงความสำคัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจว่าเป็นหน่วยกำลังสำคัญในการรับภารกิจการพิทักษ์พื้นที่ให้มี ความปลอดภัย รวมทั้งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประชาชน ”ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” จึงขอให้ตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง มีพละกำลัง สติปัญญา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ภยันตรายทั้งปวง