รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานปิดการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่81 พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร​นายอำเภอ

30 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79, 80 และ 81 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 จำนวน 315 คน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 พร้อมกล่าวให้โอวาทว่า “ขอให้ตระหนักว่างานในหน้าที่ของ “นายอำเภอ” มีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง ทั้งที่เป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองโดยตรง งานของส่วนราชการอื่น และงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องอำนวยการขับเคลื่อนและกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอำเภอจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่ของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการอำนวยความเป็นธรรม ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป”

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 สัปดาห์ มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม รวมทั้งสิ้น 315 คน โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาล นายอำเภอของกรมการปกครอง การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การเป็นนายอำเภอที่มีคุณธรรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำของนายอำเภอ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีทักษะการบริหาร และมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มาเป็นวิทยากรบรรยาย มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การทำงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง