อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81

30 มีนาคม 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอตลอดระยะเวลา 5 เดือน มีโครงสร้างเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ และการเป็นนายอำเภอที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีทักษะการบริหาร และมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องให้พวกเรามีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนมากที่สุด

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ ที่พวกเราได้รับการประดับในวันนี้มีรูปราชสีห์อยู่ในรูปดอกจันทร์นูน 8 แฉก เปรียบได้กับมรรคอันมีองค์ 8 ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ ทำงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ และตั้งใจชอบ อันเป็นหลักธรรมสำหรับนักปกครองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ จึงให้พวกเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญยิ่งตลอดไป ในฐานะข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นนายอำเภอของประชาชน และเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองสืบไป