กรมการปกครอง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

7 กันยายน 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีกระบวนการสร้างพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจนเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

กรมการปกครอง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบแนวคิด "คน คือ ทรัพยากรที่ทรงพลังและทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร" ทั้งในด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายของกรมการปกครอง อาทิ โครงการยกย่องเชิดชูคนดี โครงการกรมการปกครองจิตสาธารณะ (DOPA Spirit) โครงการกรมการปกครองคุณธรรมและอำเภอคุณธรรม เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุขในการใช้ชีวิต และเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประชาชน