ผู้บริหาร

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
อธิบดีกรมการปกครอง

นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

 

นายบรรจบ จันทรัตน์

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ