ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค...

20 มิถุนายน 2567

ประกาศกรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดบทความในหัวข้อ “การขับเ...

17 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดบทความในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้บทบาทและภารกิจของกรมการปกครอง: Enhancing the achievement of Sustainable Development Goals (SDG...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต...

16 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมการปกครองได้รับการจัดสรรทุนฯ จำนวน 7 ทุน ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้ร...

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...