ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหา...

9 เมษายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...

ข่าวอัพเดท

ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอ...

19 มีนาคม 2564

ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 ...

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 และผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท

ประกาศเจตนารมณ์ กรมการปกครองคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พวก...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเจตนารมณ์ กรมการปกครองคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พวกเรา ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง...