ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผล...

31 มกราคม 2567

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่รายงานการวิจัยและรายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนมกราคม)...

ข่าวอัพเดท

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรมการปกครองได้เผยแพร่ผลงานสื่อ...

31 มกราคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ได้ให้สนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินจากก...

ข่าวอัพเดท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเ...

10 พฤศจิกายน 2566

ด้วย สน.มน. (สปส) ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่อง พิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยกฎหมายและการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบั...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญปร...

27 ธันวาคม 2566

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ส่วนกิจการมวลชน อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉ...