ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ รุ่นที่ ๒๑๕ และรุ่นที่ ๒๑๖

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เข้าชม 0 ครั้ง

13 พฤษภาคม 2559

วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ รุ่นที่ ๒๑๕ และรุ่นที่ ๒๑๖ พร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง

กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนภารกิจดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ซึ่งกฎหมายให้อยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน

อธิบดีกรมการปกครอง แสดงความยินดีที่ทุกท่านที่สามารถสอบผ่านการแข่งขันเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้ ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในระดับที่น่าพอใจแต่จากการที่ท่านได้ออกไปสัมผัสกับงานของอำเภอ จังหวัดต่างๆแล้วจะเห็นว่างานของข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นภาระอันหนักยิ่ง ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่เดิมยังไม่เพียงพอแก่การดำลงตำแหน่งปลัดอำเภอได้ดีได้ ดังนั้นการที่ท่านได้เข้ารับการศึกษาอบรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่ง ได้รับการปลูกฝังอุดมคติ วิธีการทำงาน ในฐานะที่เป็นเลือดใหม่ของกรมการปกครอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี้

ที่มากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง