ประชาสัมพันธ์

ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

27 เมษายน 2564

โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาระดับต่างๆ และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม (16 เมษายน 2564 )   https://youtu.be/GKPvRxlITnA

2.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองภายในประเทศ บรรยายโดย  นายนพรัตน์ ศรีพรหม จาก กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (16 เมษายน 2564) https://youtu.be/CNGfGTYAxVI

3.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับองค์การศาสนาอิสลามและการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดย นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง (17 เมษายน 2564)  https://youtu.be/_U1dM39RbyY

4.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจและจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง โดย นายรอมดอน หะยีอาแว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ (19 เมษายน 2564)
https://youtu.be/VkML0U8zej8

5.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ (19 เมษายน 2564) https://youtu.be/4T5_S6pyhIs

6.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดย นายเจริญชัย น้อยโสภา นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ (19 เมษายน 2564) https://youtu.be/xIfkS7zapzk

7.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดย พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ (20 เมษายน 2564) https://youtu.be/JIP0Ubdtg8w

8.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง โดย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ (20 เมษายน 2564) https://youtu.be/CNZcOxpB6Jw

9.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง  โดย พ.จ.อ.สุริยา ภู่สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ (20 เมษายน 2564) https://youtu.be/mv1t0P89iUU

10.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ โดย นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (21 เมษายน 2564) https://youtu.be/ctcoVfGzoGE

11.เรื่อง การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย นายสรรเสริญ  คำทอง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (21 เมษายน 2564) https://youtu.be/ChhAxMPdjrE

12.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดย ศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (22 เมษายน 2564) https://youtu.be/btVHO9GCZCc

13.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดย นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุลผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (22 เมษายน 2564) https://youtu.be/p30Evcryhi0

14.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับการจัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ บรรยายโดย  นายสรรเสริญ คำทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (22 เมษายน 2564) https://youtu.be/5GhCIQ3Vw5M

 15.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง บรรยายโดย นายมาโนช โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม (23 เมษายน 2564) https://youtu.be/-I_DrE-LOzI

 16.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  สิ่งเทียมวัตถุระเบิด โดยนายทัศน์พล ประทีป ณ ถลาง (นิติกรชำนาญการพิเศษ สรร.1) (23 เมษายน 2564) https://youtu.be/AqnVLt2Y40s

 17.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการเรี่ยไร การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนายรัชกฤต พยัคฆ์  ผู้อำนวยการส่วน การรักษาความสงบเรียบร้อย 2 (23 เมษายน 2564) https://youtu.be/PuHYMdfvM98

 18.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  โดยนายสรันย์ พานจันทร์ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ สรร.3) (23 เมษายน 2564)
  https://youtu.be/9q5AxgBz9o0

19.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยนายแผน สุขแสวง (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ สรร.3) (23 เมษายน 2564)  https://youtu.be/07GUcrZMp6M

 20.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกิจการความมั่นคงภายใน โดยนายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี และนาย นายทรงกฤษ ทองคำ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ https://youtu.be/TdQ2oui7E5Q

 21.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย โดยนายบัณฑูร สุนทรสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ (24 เมษายน 2564) https://youtu.be/ABhuYs9Y8nY

22.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมชนกลุ่มน้อย  โดยนางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ (24 เมษายน 2564) https://youtu.be/1v69lqhpbwU

 23.เรื่อง การทะเบียนราษฎรทะเบียนทั่วไป  บัตรประจำตัวประชาชน  และสัญชาติ  โดยนางสาวอภิญญา  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนราษฎร (25 เมษายน 2564) https://youtu.be/2cVitn0-3us

 24.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานสถานะบุคคลและสัญชาติ โดยนายพิธาสรวง  จันทร์ฉายฉัตร  ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (25 เมษายน 2564)https://youtu.be/tOGghluFcsE

 25.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยนายประเชิญ สมองดี  ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (26 เมษายน 2564) https://youtu.be/LpNeW4GcrIA

 26.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป โดยนายสุโสฬส พึ่งบุญ  ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป (26 เมษายน 2564) https://youtu.be/kSGFJPy862s

 27.เรื่อง ความรู้เกี่ยวกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดย นายกฤษดา โลศิริ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (26 เมษายน 2564) https://youtu.be/x6jJZVT25PU