ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยก...

11 สิงหาคม 2563

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเชิงบูรณาการ ศึกษา...

11 สิงหาคม 2563

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเชิงบูรณาการ ศึกษากรณี แนวทางปฏิบัติในระดับอำเภอ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสมาคมในการรักษาความสงบเรียบร้อยแล...

21 เมษายน 2563

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสมาคมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี กรณี ขอให้เพิกถอ...

29 มกราคม 2563

การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี กรณี ขอให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนของนายทะเบียนสมาคม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนข...

28 มีนาคม 2561

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม...