ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพง...

6 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 12,700 กล่อง) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

14 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองยาว ขนาด 12 ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวน 394 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 213,000 นัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

21 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดทำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน (การจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้า...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง...

15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาวัสดุผงหมึก...