ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...

26 ธันวาคม 2561

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภ...

10 มกราคม 2562

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 ต่อ 50000 หรือ มาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบประมาณ 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

9 มกราคม 2562

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจกรมการปกครองผ่านสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส...

26 ธันวาคม 2561

ประกาศแผนการจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 จำนวน 96,000 แฟ้ม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

27 ธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2...