ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำ...

7 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงานอาคาร ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพ...

7 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอ...

7 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอด...

6 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Server : SAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณ...

6 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้...

6 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP 5600 จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้...

6 กันยายน 2565

ประกาศแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 100 ชุด 10 รายการ ประจำปีงบประม...