ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (DOPA Lab Test) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รายการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน และรายการรถจักรยานยนต์ ขนาด ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมร...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ชนิดมือถือ จำนวน 82 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมร...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ทดแทนให้กับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 437 เครื่อง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหา...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง จำนวน 515 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าเช่าวงจรสื่อสารระบบวิ...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าเช่าวงจรสื่อสารระบบวิทยุเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ระบบ Digital พื้นที่จังหวัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

10 กันยายน 2561

่โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง...