ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...

25 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการขยายโรงนอนกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 ณ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ชั้น 9 (ดาดฟ้า) กระทรวงมหาดไทย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

25 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิับัติการด้านการจัดเก็บข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืน และปลอกระสุนปืน จังหวัดสงขลา พร้อมจั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...

25 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงกา...

22 กันยายน 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License งานสมาคมและมูลนิธิ ในเขตกรุงเทพมห...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 364 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ...

21 กันยายน 2560

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม ...