ประชาสัมพันธ์

3.อ่านเข้าใจ (Get Reading)

เข้าชม 0 ครั้ง

18 เมษายน 2561

3.อ่านเข้าใจ (TO Get Reading) พัฒนาทักษะการอ่านผ่าน E-book ของ ปค. ได้แก่หนังสือ Get to Know DOPA, DOPA Handbook และ DOPA Directory

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
-หนังสือคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานปกครอง เล่ม 1: คำศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมการปกครอง และการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 18 เมษายน 2561
-หนังสือ คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานปกครอง เล่ม 2 : ตัวอย่างบทสนทนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชน 18 เมษายน 2561
- หนังสือนามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง กรมการปกครอง : ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรมการปกครอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งรายชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 18 เมษายน 2561
-หนังสือ Get to know DOPA : ทำความรู้จักกับอำนาจ หน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานในกรมการปกครอง 18 เมษายน 2561
-หนังสือ คู่มือบริการประชาชน : คู่มือการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 18 เมษายน 2561