ประชาสัมพันธ์

4.Infographic

เข้าชม 0 ครั้ง

18 ตุลาคม 2561

Infographic

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
หมวดที่ 1.การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing)
การเขียนตอบกลับอีเมล์ 1 4 ธันวาคม 2562
การเขียนตอบกลับอีเมล์ 2 4 ธันวาคม 2562
การเขียนตอบกลับอีเมล์ 3 4 ธันวาคม 2562
การเขียนทักทายผู้รับอีเมล์ 4 ธันวาคม 2562
การเขียนทักทายผู้รับอีเมล์อย่างเป็นทางการ 4 ธันวาคม 2562
การตั้งหัวข้ออีเมล์ 1 4 ธันวาคม 2562
การตั้งหัวข้ออีเมล์ 2 4 ธันวาคม 2562
การเริ่มต้นเขียนอีเมล์ 4 ธันวาคม 2562
การลงท้ายอีเมล์ 4 ธันวาคม 2562
เอกสารที่แนบไปกับอีเมล์ 4 ธันวาคม 2562
การแจ้งไม่อยู่สำนักงาน 14 กันยายน 2563
การกำหนดสถานที่นัดหมาย 14 กันยายน 2563
การขอความช่วยเหลือ 14 กันยายน 2563
การขอคำแนะนำ 14 กันยายน 2563
การขออนุญาต 14 กันยายน 2563
การจัดงานและเชิญร่วมงาน 14 กันยายน 2563
การแจ้งข่าว 14 กันยายน 2563
การแจ้งเข้าประชุมล่าช้า 14 กันยายน 2563
การแจ้งความคืบหน้า 14 กันยายน 2563
การแจ้งความสะดวกกับอีกฝ่าย 14 กันยายน 2563
การแจ้งจัดประชุม 14 กันยายน 2563
การแจ้งเตือน 14 กันยายน 2563
การแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน - เวลา 14 กันยายน 2563
การแจ้งยกเลิกเข้าร่วมประชุม 14 กันยายน 2563
การแจ้งย้ายที่อยู่ 14 กันยายน 2563
การแจ้งเรื่องที่ต้องการให้แก้ไข 14 กันยายน 2563
การแจ้งวันหยุด (1) 14 กันยายน 2563
การแจ้งวันหยุด 14 กันยายน 2563
การเดินทางไปติดต่องาน 14 กันยายน 2563
หมวดที่ 2.การพูดและบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversations)
Grocery shopping ไปซื้อของ 4 ธันวาคม 2562
Appointment การนัดหมาย 4 ธันวาคม 2562
Can I help ให้ช่วยอะไรไหม 4 ธันวาคม 2562
Date and time วันที่และเวลา 4 ธันวาคม 2562
Direction การบอกทิศทาง 4 ธันวาคม 2562
Do me a favor ช่วยอะไรหน่อย 4 ธันวาคม 2562
Giving suggestion ให้คำแนะนำ 4 ธันวาคม 2562
Holiday วันหยุดพักผ่อน 4 ธันวาคม 2562
How do you feel 1 เป็นอย่างไรบ้าง 1 4 ธันวาคม 2562
How far is it ไกลแค่ไหน 4 ธันวาคม 2562
How often 1 บ่อยแค่ไหน 1 4 ธันวาคม 2562
Job การทำงาน 4 ธันวาคม 2562
Let me know บอกด้วยนะ 4 ธันวาคม 2562
Life and family ชีวิตและครอบครัว 4 ธันวาคม 2562
Meeting people เมื่อพบผู้อื่น 4 ธันวาคม 2562
Meeting การนัดพบ 4 ธันวาคม 2562
Movie Music Book หนัง เพลง หนังสือ 4 ธันวาคม 2562
Negotiating price การต่อรองราคา 4 ธันวาคม 2562
Seasons ฤดูกาล 4 ธันวาคม 2562
Self Introduction 2 การแนะนำตนเอง 2 4 ธันวาคม 2562
Self Introduction1 การแนะนำตนเอง 1 4 ธันวาคม 2562
Sports and exercise 1 กีฬาและการออกกำลังกาย 1 4 ธันวาคม 2562
Sports and exercise 2 กีฬาและการออกกำลังกาย 2 4 ธันวาคม 2562
Telephone call การรับโทรศัพท์ 4 ธันวาคม 2562
Weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ 4 ธันวาคม 2562
What do you do คุณทำงานอะไร 4 ธันวาคม 2562
What do you think 1 คุณคิดอย่างไร 1 4 ธันวาคม 2562
What do you think 2 คุณคิดอย่างไร 2 4 ธันวาคม 2562
What is it like 1 เป็นอย่างไร 1 4 ธันวาคม 2562
What time กี่โมง 4 ธันวาคม 2562
Can I help การให้ความช่วยเหลือ 4 ธันวาคม 2562
Can you say that again ช่วยพูดอีกครั้งได้มั้ย 4 ธันวาคม 2562
Declining invitation การพูดปฏิเสธ 4 ธันวาคม 2562
Giving compliment 1 การให้คำชม 1 4 ธันวาคม 2562
Giving compliment 2 การให้คำชม 2 4 ธันวาคม 2562
Have you met การแนะนำให้รู้จักกัน 4 ธันวาคม 2562
Hotel Reservation การจองโรงแรม 4 ธันวาคม 2562
How are you เป็นอย่างไรบ้าง 4 ธันวาคม 2562
How do you feel 2 รู้สึกอย่างไร 2 4 ธันวาคม 2562
How often 2 บ่อยแค่ไหน 2 4 ธันวาคม 2562
How will I recognize จะทราบได้อย่างไร 4 ธันวาคม 2562
I don_t understand ฉันไม่เข้าใจ 4 ธันวาคม 2562
Invitation การเชิญชวน 4 ธันวาคม 2562
Job การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ 4 ธันวาคม 2562
Making friends คำพูดในการผูกมิตร 4 ธันวาคม 2562
Place and Locations สถานที่ ที่ตั้ง 4 ธันวาคม 2562
Reply to how are you การตอบคำถาม 4 ธันวาคม 2562
Thank you การพูดขอบคุณ 4 ธันวาคม 2562
Vacation วันพักร้อน 4 ธันวาคม 2562
What is it like 2 เป็นอย่างไร 2 4 ธันวาคม 2562
การขอความช่วยเหลือ 14 กันยายน 2563
การขอเอกสาร 14 กันยายน 2563
การเชิญชวนอย่างสุภาพ 14 กันยายน 2563
การตอบรับคำขอบคุณ 14 กันยายน 2563
การทักทายเพื่อนเก่า 14 กันยายน 2563
การแนบเอกสารกับอีเมล์ 14 กันยายน 2563
การแนะนำให้รู้จักกัน (1) 14 กันยายน 2563
การแนะนำให้รู้จักกัน (2) 14 กันยายน 2563
การสอบถาม 14 กันยายน 2563
การแสดงความยินดี 14 กันยายน 2563
การแสดงความสงสาร (1) 14 กันยายน 2563
การแสดงความสงสาร (2) 14 กันยายน 2563
การแสดงความสุข 14 กันยายน 2563
การให้ความช่วยเหลือ 14 กันยายน 2563
การให้คำชม (1) 14 กันยายน 2563
การให้คำชม (2) 14 กันยายน 2563
ขอบคุณมากนะ 14 กันยายน 2563
งานอดิเรก 14 กันยายน 2563
หมวดที่ 3.คำย่อภาษาอังกฤษ (Abbreviations and Acronyms)
ACDO 4 ธันวาคม 2562
AEC 4 ธันวาคม 2562
AFTA 4 ธันวาคม 2562
AI 4 ธันวาคม 2562
APEC 4 ธันวาคม 2562
APT 4 ธันวาคม 2562
ASCC 4 ธันวาคม 2562
BIMSTEC 4 ธันวาคม 2562
BLO 4 ธันวาคม 2562
DSI 4 ธันวาคม 2562
ECT 4 ธันวาคม 2562
EEC 4 ธันวาคม 2562
EIA 4 ธันวาคม 2562
IAI 4 ธันวาคม 2562
IMF 4 ธันวาคม 2562
IUU Fishing 4 ธันวาคม 2562
MOU 4 ธันวาคม 2562
MPAC 4 ธันวาคม 2562
MRC 4 ธันวาคม 2562
การขอความช่วยเหลือ 14 กันยายน 2563
การขอเอกสาร 14 กันยายน 2563
การเชิญชวนอย่างสุภาพ 14 กันยายน 2563
การตอบรับคำขอบคุณ 14 กันยายน 2563
การทักทายเพื่อนเก่า 14 กันยายน 2563
การแนบเอกสารกับอีเมล์ 14 กันยายน 2563
การแนะนำให้รู้จักกัน (1) 14 กันยายน 2563
การแนะนำให้รู้จักกัน (2) 14 กันยายน 2563
การสอบถาม 14 กันยายน 2563
การแสดงความยินดี 14 กันยายน 2563
การแสดงความสงสาร (1) 14 กันยายน 2563
การแสดงความสงสาร (2) 14 กันยายน 2563
การแสดงความสุข 14 กันยายน 2563
การให้ความช่วยเหลือ 14 กันยายน 2563
การให้คำชม (1) 14 กันยายน 2563
การให้คำชม (2) 14 กันยายน 2563
ขอบคุณมากนะ 14 กันยายน 2563
งานอดิเรก 14 กันยายน 2563
คำย่อ GMS 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ ADM 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ AEDP 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ AICO 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ APEC TSP 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ BCG 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ CFZ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ EPZ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ ETA 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ GSP 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ MICE 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ PAO SAO 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ PM 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ RCEP 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ RSVP 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ SEC 19 กุมภาพันธ์ 2564
คำย่อ TOR 19 กุมภาพันธ์ 2564
หมวดที่ 4.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabularies)
Accuse Confine Detain 4 ธันวาคม 2562
Acting For 4 ธันวาคม 2562
Agenda Recommendation 4 ธันวาคม 2562
Ammunition Explosives License 4 ธันวาคม 2562
Arrest Imprison 4 ธันวาคม 2562
Assignee Assignor 4 ธันวาคม 2562
Authorize Authorized person 4 ธันวาคม 2562
Case Extort Ownership 4 ธันวาคม 2562
Civil registration Registrar 4 ธันวาคม 2562
Claim Parties of contract 4 ธันวาคม 2562
Conference Workshop 4 ธันวาคม 2562
Conserve Conservation 4 ธันวาคม 2562
Consulate Embassy 4 ธันวาคม 2562
Criminal record Non Thai citizen 4 ธันวาคม 2562
Discipline Severe discipline 4 ธันวาคม 2562
Disputant Goup of mediators 4 ธันวาคม 2562
Dispute Doubt 4 ธันวาคม 2562
District boundary DOPA service center 4 ธันวาคม 2562
Divorce 4 ธันวาคม 2562
People Person 14 กันยายน 2563
Out of 14 กันยายน 2563
Notorious Market 14 กันยายน 2563
Miss Lose 14 กันยายน 2563
Micro Enterprise 14 กันยายน 2563
Little Small 14 กันยายน 2563
Job Work 14 กันยายน 2563
In time On time 14 กันยายน 2563
Fewer Less 14 กันยายน 2563
Dis- 14 กันยายน 2563
By Until 14 กันยายน 2563
Between Among 14 กันยายน 2563
Believe Believe in 14 กันยายน 2563
Behind Back of 14 กันยายน 2563
Ache & Hurt 14 กันยายน 2563
Accident & Incident 14 กันยายน 2563
Older Elder 14 กันยายน 2563
Reside Resident Residence 14 กันยายน 2563
Soft Loan 14 กันยายน 2563
Think of Think about 14 กันยายน 2563
Un- 14 กันยายน 2563
Usual Normal 14 กันยายน 2563
การประชุม 14 กันยายน 2563
คำศัพท์ FAQ 14 กันยายน 2563
บุคลากรจังหวัด 14 กันยายน 2563
บุคลากรอำเภอ (1) 14 กันยายน 2563
บุคลากรอำเภอ (2) 14 กันยายน 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม 14 กันยายน 2563
พรบ. พรก. พรฏ. 14 กันยายน 2563
หน่วยนับ 14 กันยายน 2563
ศัพท์ Abandon Abandonment 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Accused Acquit 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Acquire Adjourn 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Aid Amend 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Allow Approve 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Association Foundation 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ conceal concern conduct confess 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ confession confinement conflict 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Contract consent consequence 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ counterfait fake 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Debt Credit 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ declare decide defend 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ earn expense 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Natural disaster 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ New Space Economy 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Royal Thai police 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Significant crucial important 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ Temporary permanent full part time 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์ VDC CDV 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศัพท์น่ารู้สำหรับปกครอง3 4 มีนาคม 2565
ศัพท์น่ารู้สำหรับปกครอง2 4 มีนาคม 2565
ศัพท์น่ารู้สำหรับปกครอง1 4 มีนาคม 2565
ศัพท์น่ารู้สำหรับปกครอง4 4 มีนาคม 2565
22 21 เมษายน 2565
1 21 เมษายน 2565
8 21 เมษายน 2565
11 21 เมษายน 2565
12 21 เมษายน 2565
18 21 เมษายน 2565
19 21 เมษายน 2565
20 21 เมษายน 2565
21 21 เมษายน 2565
25 21 เมษายน 2565
26 21 เมษายน 2565
27 21 เมษายน 2565
28 21 เมษายน 2565
29 21 เมษายน 2565
20 15 กันยายน 2565
19 15 กันยายน 2565
16 15 กันยายน 2565
8 15 กันยายน 2565
5 15 กันยายน 2565
4 15 กันยายน 2565
หมวดที่ 5.ภาษาอังกฤษที่ใช้ผิดบ่อย (Common mistakes)
Affect Effect 4 ธันวาคม 2562
I am stressful 4 ธันวาคม 2562
I go to shopping 4 ธันวาคม 2562
I no comment 4 ธันวาคม 2562
I no have 4 ธันวาคม 2562
I sure 4 ธันวาคม 2562
It is intrend 4 ธันวาคม 2562
What different 4 ธันวาคม 2562
การออกเสียง 4 ธันวาคม 2562
Able Possible 14 กันยายน 2563
Above Over 14 กันยายน 2563
Advise Advice 14 กันยายน 2563
Although Though But However 14 กันยายน 2563
Close the mobile phone 14 กันยายน 2563
Desert Dessert 14 กันยายน 2563
Everyday 14 กันยายน 2563
Excited 14 กันยายน 2563
Fluent Fluently 14 กันยายน 2563
I will go where you go 14 กันยายน 2563
Learning English is Funny 14 กันยายน 2563
Play 14 กันยายน 2563
Record 14 กันยายน 2563
Salary Wage Pay 14 กันยายน 2563
same same 14 กันยายน 2563
This program has knowledge 14 กันยายน 2563
หมวดที่ 6.ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammars)
Comparing การเปรียบเทียบ 4 ธันวาคม 2562
Would you like or Do you want 4 ธันวาคม 2562
Can I or Could I 4 ธันวาคม 2562
Have Get v.3 4 ธันวาคม 2562
Relative clause อนุประโยค 4 ธันวาคม 2562
การเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ธันวาคม 2562
การเขียนตัวย่อ 4 ธันวาคม 2562
การใช้คำเชื่อม 2 4 ธันวาคม 2562
การใช้คำเชื่อม 4 ธันวาคม 2562
เครื่องหมายจุลภาค 4 ธันวาคม 2562
เครื่องหมายทวิภาค 4 ธันวาคม 2562
ประโยคความเดียว 2 4 ธันวาคม 2562
ประโยคความเดียว 4 ธันวาคม 2562
There is There are 14 กันยายน 2563
กริยาแท้ กริยาช่วย 14 กันยายน 2563
การเขียนตัวย่อ 14 กันยายน 2563
การใช้ Adjective 14 กันยายน 2563
การใช้ Adverb 14 กันยายน 2563
การใช้ However 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb To Be (1) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to be (2) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to be (3) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to do (1) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to do (2) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to Have (1) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to Have (2) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to have (3) 14 กันยายน 2563
การใช้ Verb to have (4) 14 กันยายน 2563
การใช้ When 14 กันยายน 2563
การใช้ Who Which That 14 กันยายน 2563
การใช้ Who Whom 14 กันยายน 2563
การใช้คำเชื่อม After 14 กันยายน 2563
การใช้ Let down 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Cut in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Fill in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Find out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Fit in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Give in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Hand out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Jot down 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Jump in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ move in out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Pop up 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Pour down 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Sell out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Stand out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Turn in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Turn out 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Want in 19 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้ Watch out 19 กุมภาพันธ์ 2564
English Grammar in Brief29 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief30 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief31 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief28 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief17 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief18 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief14 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief15 4 มีนาคม 2565
English Grammar in Brief16 4 มีนาคม 2565
21 15 กันยายน 2565
17 15 กันยายน 2565
12 15 กันยายน 2565
หมวดที่ 7.สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms)
Its on me 4 ธันวาคม 2562
Go for it 4 ธันวาคม 2562
Good call 4 ธันวาคม 2562
Hold on 4 ธันวาคม 2562
Im off 4 ธันวาคม 2562
It depends 4 ธันวาคม 2562
Its on me 4 ธันวาคม 2562
Makes sense 4 ธันวาคม 2562
Same as usual 4 ธันวาคม 2562
Take your time 4 ธันวาคม 2562
Wish me luck 4 ธันวาคม 2562
All done 4 ธันวาคม 2562
Bad Idea 4 ธันวาคม 2562
By all means 4 ธันวาคม 2562
Count me in 4 ธันวาคม 2562
Don_t mind me 4 ธันวาคม 2562
Don_t worry 4 ธันวาคม 2562
Drop by sometime 4 ธันวาคม 2562
Excuse me 4 ธันวาคม 2562
Go ahead 4 ธันวาคม 2562
Good point 4 ธันวาคม 2562
Guess what 4 ธันวาคม 2562
Hang in there 4 ธันวาคม 2562
Hes got guts 4 ธันวาคม 2562
I owe you 4 ธันวาคม 2562
Break a leg 14 กันยายน 2563
Kill two birds with one stone 14 กันยายน 2563
Leave no stone unturned 14 กันยายน 2563
Plenty more fish in the sea 14 กันยายน 2563
See eye to eye 14 กันยายน 2563
Take for granted 14 กันยายน 2563
Take it with a grain of salt 14 กันยายน 2563
Time flies 14 กันยายน 2563
สำนวน A piece of cake 14 กันยายน 2563
สำนวน Better Late Than Never 14 กันยายน 2563
สำนวน Call it a day 14 กันยายน 2563
สำนวน Cost an arm and a leg 14 กันยายน 2563
สำนวน Cut corners 14 กันยายน 2563
สำนวน Dont cry over spilt milk 14 กันยายน 2563
สำนวน Easy does it 14 กันยายน 2563
สำนวน Go the extra mile 14 กันยายน 2563
สำนวน Judge a book by its cover 14 กันยายน 2563
สำนวน Let off the hook 14 กันยายน 2563
สำนวน My cup of tea 14 กันยายน 2563
สำนวน beat around the bush 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน A Blessing in disguise 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน A dime a dozen 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Actions speak louder than words 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Add insult to injury 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน All ears 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Barking up the wrong tree 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Bite off more than you can chew 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Bitter pill 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Cut to the chase 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Every cloud has a silver lining 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน get out of hand 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Pull yourself together 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Ring a bell 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Take a rain check 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนวน Two peas in a pod 19 กุมภาพันธ์ 2564
18 15 กันยายน 2565
14 15 กันยายน 2565
13 15 กันยายน 2565
7 15 กันยายน 2565
6 15 กันยายน 2565
3 15 กันยายน 2565
2 15 กันยายน 2565
1 15 กันยายน 2565
หมวดที่ 8.Get to know COVID-19 with DOPA
ASQ 14 กันยายน 2563
Carcass ซากเชื้อ 14 กันยายน 2563
COVID - 1 14 กันยายน 2563
COVID - 2 14 กันยายน 2563
COVID - 3 14 กันยายน 2563
COVID - 4 14 กันยายน 2563
COVID - 5 14 กันยายน 2563
COVID - Avoid touching 14 กันยายน 2563
COVID - Cluster 14 กันยายน 2563
COVID - COVID19 14 กันยายน 2563
COVID - Global Pandemic 14 กันยายน 2563
COVID - Hand Sanitizer 14 กันยายน 2563
COVID - Herd Immunity 14 กันยายน 2563
COVID - Home Quarantine 14 กันยายน 2563
COVID - Local Quarantine 14 กันยายน 2563
COVID - Medical Certificate 14 กันยายน 2563
COVID - New Normal 14 กันยายน 2563
COVID - Physical Distancing 14 กันยายน 2563
COVID - PPE 14 กันยายน 2563
หมวดที่ 9 วันสำคัญ (National and International Days)
วันป่าไม้สากล 4 มีนาคม 2565
วันอนุรักษ์น้ำโลก 4 มีนาคม 2565
วันสตรีสากล 4 มีนาคม 2565
7 21 เมษายน 2565
9 15 กันยายน 2565
10 15 กันยายน 2565
11 15 กันยายน 2565
15 15 กันยายน 2565
หมวดที่ 10 สาระน่ารู้ (Good to Know!)
ชีวิตบนบก(ป่าไม้) 4 มีนาคม 2565
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้แหล่งน้ำข้ามแดนและทพเลสาบระหว่างประเทศ 4 มีนาคม 2565
น้ำสะอาดและสุขอนามัย 4 มีนาคม 2565
ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 4 มีนาคม 2565
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 4 มีนาคม 2565
ความเท่าเทียมทางเพศ 4 มีนาคม 2565
องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ 4 มีนาคม 2565
6 21 เมษายน 2565
5 21 เมษายน 2565
4 21 เมษายน 2565
อื่นๆ
22 15 กันยายน 2565