ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34673 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เ...

28 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34673 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34663 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เ...

28 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34663 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในวันศุกรที่ 8 ธันวาคา 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว22579 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เ...

23 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว22579 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว33030 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เ...

22 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว33030 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

18 สิงหาคม 2566

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3738 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อ...

3 พฤษภาคม 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว3738 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2566...