ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ปร...

22 กันยายน 2564

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 26 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้า...

30 สิงหาคม 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (หลังใหม่) วังไชยานางเลิ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ปร...

16 สิงหาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ส่วนภูมิภาค ตำแหน่งปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

16 สิงหาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ส่วนกลาง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดู...

9 สิงหาคม 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการการทะเบียนภาค1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประชาประจำตัวประชาชน (หลังใหม่) วังไชยา ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

5 มีนาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564)...