ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

4 มีนาคม 2567

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (วันที่ 1 เมษายน 2567)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและตำแหน่งในการบริหารงาน สังกัดสำ...

1 มีนาคม 2567

การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและตำแหน่งในการบริหารงาน สังกัดสำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34673 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เ...

28 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34673 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34663 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เ...

28 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว34663 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในวันศุกรที่ 8 ธันวาคา 2566...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว22579 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เ...

23 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว22579 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว33030 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เ...

22 พฤศจิกายน 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว33030 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย...