ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1396 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เ...

9 มีนาคม 2566

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว1396 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอนำส่งคู่มือการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่่งรัฐ ปี 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

22 กุมภาพันธ์ 2566

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1  (วันที่ 1 เมษายน 2566) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เร...

14 ธันวาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บร...

5 กันยายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังใหม่) วังไชยานางเลิ้ง กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

29 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน(ห...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท0310.3/ว6161 ลว. 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบูรณาการแก้...

23 สิงหาคม 2565

ที่ มท0310.3/ว6161 ลว. 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

15 สิงหาคม 2565

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั...

11 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่...