ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด มท 0310.3/ว3703 ลว 9 ก.ค. 61 เรื่อง การรายงานผลกา...

9 กรกฎาคม 2561

การรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว13451 ลว 26 มิ.ย. 61 เรื่อง รายละเ...

27 มิถุนายน 2561

รายละเอียดคำแนะนำสำหรับการใช้ระบบลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว12880 ลว 20 มิ.ย. 61 เรื่อง การบัน...

20 มิถุนายน 2561

การบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุดที่ มท 0310.3/ว 12069 ลว 11 มิ.ย. 61 เรื่อง การประ...

6 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุดที่ มท 0310.3/ว 12069 ลว 11 มิ.ย. 61 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพร้อมแผนเผชิญเหตุ...