ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ปร...

16 สิงหาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ส่วนภูมิภาค ตำแหน่งปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

16 สิงหาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัด ปค. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ส่วนกลาง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดู...

9 สิงหาคม 2564

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการการทะเบียนภาค1 อาคารส่วนบัตรประจำตัวประชาชน (หลังเก่า) และอาคารส่วนบัตรประชาประจำตัวประชาชน (หลังใหม่) วังไชยา ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

5 มีนาคม 2564

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว70 เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตร...

6 มกราคม 2564

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว70 เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว195 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรืื่อ...

15 ตุลาคม 2563

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว195 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรืื่อง การตรวจสอบสต็อกยางพาราของผู้ประกอบการทั่วประเทศ...