ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว5212 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่...

2 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว5212 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่...

20 สิงหาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบด่าางมันสำปะหลัง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4479 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ...

26 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4479 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

26 กรกฎาคม 2562

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ...

10 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4094 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4073 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ก...

9 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4073 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2562/63...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง...

1 กรกฎาคม 2562

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว3895 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการใ...

31 พฤษภาคม 2562

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ E-DOPA License...