ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โด...

24 กุมภาพันธ์ 2559

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่...

24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่...

24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7 เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคา...

23 กุมภาพันธ์ 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7 เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ. 2559 พ.ศ....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่...

20 ธันวาคม 2558

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประธานกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2559...