ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/05791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง...

3 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/05791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบภาคธุรกิจช่วยเหลือคนจนจังหวัดสุพรรณบุรี ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่มท 0310.3/ว840 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมคว...

15 มีนาคม 2562

ที่มท 0310.3/ว840 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

8 มีนาคม 2562

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ปค. ครั้งที่ 1...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การบังคับใช้ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สา...

5 มีนาคม 2562

การบังคับใช้ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานแบยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หริอเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ที่ มท 0310.3/ว5659 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอควา...

28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ มท 0310.3/ว5659 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตโครง...

1 มีนาคม 2562

ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตโครงการ "มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/02726 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื...

15 กุมภาพันธ์ 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/02726 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562...