ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4365 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

เข้าชม 0 ครั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว4365 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
MX-M314NV_20190214_105631 14 กุมภาพันธ์ 2562