ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายวรายุทธ แซ่โค้ว กรมการปกครอง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 507 โทรสาร 0-2629-8302

เข้าชม 0 ครั้ง

17 มกราคม 2563

ด่วนที่สุด ทึี่ มท 0310.3/0746 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร 17 มกราคม 2563
AW Bawon OK mail 17 มกราคม 2563