ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ โทร.02-6298306-14 ต่อ 510 โทรสาร.02-6298302

เข้าชม 0 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว4918 ลว. 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 11 กรกฎาคม 2565