ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ โทร.0-26298306-14 ต่อ 505

เข้าชม 0 ครั้ง

14 ธันวาคม 2565

ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว8632 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
มท.0310.3 ว.8632 14 ธันวาคม 2565