ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่...

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79-81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขน...

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเผยแพร่ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่น่ั่ง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79-81 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์...

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ก...

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กองร้อย อส.จ.พิษณุโลก ที่ 2 (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดตรวจซ่อม จำนวน 3 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานก...

24 พฤศจิกายน 2564

การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 เส้น คือ ร้านบุญฤทธิวงศ์ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางของเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ปร...

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลางของเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในหมู่บ้านทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 รายการ...