จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียมและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักพิงชายแดนไทย-พม่า 9 แห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอ...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสนับสนุนการให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 100 ชุด 10 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพย์สิน จำ...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบต...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโคร...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารและอุปกร...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ระบบ Digital พื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณวงจรเชื่อ...

28 กันยายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศ...

28 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี...