จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ...

20 มกราคม 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบ...

20 มกราคม 2564

ประกาศ ราคากลาง การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา...

19 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา...

19 มกราคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะชนิดมือถือ จำนวน 328 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนว...

19 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

19 มกราคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการผลิดหนังสือ "สมุดภาพกรมการปกครอง" ประจำปีงบประมาณ 2564...