จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชรและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อส...

17 มกราคม 2563

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชรและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระ...

16 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

16 มกราคม 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน คือ ร้านบุญฤทธิวงศ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้...

15 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหร...

14 มกราคม 2563

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการจัดทำทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร แล...

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01), ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร และเอกสารประกวดราจ้างก่อสร้างปรับปรุังอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องตลิ่งและปรั...

14 มกราคม 2563

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.01) ,ประกาศจังหวัดกำแพงเชร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (e-bidding)...