ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 33%
ปรับปรุง: 7%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET meeting.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 39%
ปรับปรุง: 8%