ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 53%
พึงพอใจปานกลาง: 19%
ปรับปรุง: 25%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 53%
พึงพอใจปานกลาง: 19%
ปรับปรุง: 25%

การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

พึงพอใจมาก: 69%
พึงพอใจปานกลาง: 1%
ปรับปรุง: 25%