ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 13%
ปรับปรุง: 17%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 13%
ปรับปรุง: 17%

การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

พึงพอใจมาก: 78%
พึงพอใจปานกลาง: 1%
ปรับปรุง: 17%