ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 38%
พึงพอใจปานกลาง: 2%
ปรับปรุง: 55%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 38%
พึงพอใจปานกลาง: 2%
ปรับปรุง: 55%

การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

พึงพอใจมาก: 38%
พึงพอใจปานกลาง: 2%
ปรับปรุง: 55%