ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 91%
พึงพอใจปานกลาง: 4%
ปรับปรุง: 1%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 91%
พึงพอใจปานกลาง: 4%
ปรับปรุง: 1%

การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

พึงพอใจมาก: 91%
พึงพอใจปานกลาง: 4%
ปรับปรุง: 1%