ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 63%
พึงพอใจปานกลาง: 14%
ปรับปรุง: 19%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 63%
พึงพอใจปานกลาง: 15%
ปรับปรุง: 19%

การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลกร กรมการปกครอง Intranet

พึงพอใจมาก: 75%
พึงพอใจปานกลาง: 1%
ปรับปรุง: 19%