ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

พึงพอใจมาก: 82%
พึงพอใจปานกลาง: 6%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานคู่มือบริการประชาชน

พึงพอใจมาก: 82%
พึงพอใจปานกลาง: 6%
ปรับปรุง: 8%

การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

พึงพอใจมาก: 86%
พึงพอใจปานกลาง: 1%
ปรับปรุง: 8%