การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาของอำเภอ

สถานที่ติดต่อ

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑.บัตรประจำตัวประชาชน
๒.คำร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

- ข้อพิพาททางแพ่ง ใช้เวลาภายใน ๓ เดือน ขยายได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี
- ข้อพิพาททางอาญา ใช้เวลา ๑๕ วัน ขยายได้ ๑๕ วัน

หมายเหตุ

-