รายการ : ขอคัดสำเนาใบอนุญาต

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ
(๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก หรือใบแต่งทนาย เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

๕ บาท

ระยะเวลา

๓๐ นาที (เฉพาะ กทม.)

หมายเหตุ