การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

สถานที่ติดต่อ

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

คำร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร และคำขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้จัดการแทน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ วัน

หมายเหตุ

ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ได้