รายการ : การขอตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ
๔) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วน ได้เสีย เช่น คำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือใบแต่งทนาย เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

๑๐ บาท

ระยะเวลา

๕ นาที

หมายเหตุ