รายการ : การแจ้งอายัดอาวุธปืน

สถานที่ติดต่อ

กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

๑)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓)บันทึกประจำวันกรณีอาวุธปืนสูญหาย (กรณีที่ผู้ขออายัดเป็นพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานราชการอื่น ให้ใช้หนังสือขอให้อายัดของหน่วยงานนั้น ๆ แทน)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๔ วัน

หมายเหตุ

อายัดได้เฉพาะอาวุธปืนที่ใบอนุญาตออกให้โดย นายทะเบียนท้องที่ กทม.