การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (การขอใหม่/ต่อ/โอน)

สถานที่ติดต่อ

-กทม. (สำนักการสอบสวนและนิติการ วังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
-ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
    (๑)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
    (๓)หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
   (๔) แบบแปลน แผนผัง รายการประกอบที่วิศวกรและสถาปนิก ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลงชื่อรับรอง
    (๕) สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน
   (๖) กรณีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ยื่นสำเนาใบอนุญาต หรือมีใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
   (๗) กรณีโรงแรมตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องได้รับใบรับรอง การตรวจสภาพอาคารว่ามีความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัย 
   (๘) แผนที่ตั้งโรงแรมโดยสังเขป
   (๙) ภาพถ่ายอาคาร (กรณีขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร)
    (๑๐) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
- กรณีเป็นนิติบุคคล
   (๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงยื่นขออนุญาต)
   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล)
   (๓) เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมตาม (๓) ? (๗)

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

-

หมายเหตุ

๑๕ นาที