การจัดตั้งสถานบริการ

สถานที่ติดต่อ

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
   (๓) ใบรับรองแพทย์
   (๔) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่การให้บริการ
   (๕) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการ
   (๖) หลักฐานได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
   (๗) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป
   (๘) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ตั้งสถานบริการหรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการ
- กรณีเป็นนิติบุคคล
   (๑) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 
   (๒)หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ 
   (ก) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
   (ข)พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
   (ค) พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๒)
   (ก) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
   (ข) พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท
   (ค) พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๓)
   (ก) ห้องบริการไม่เกิน ๓๐ ห้อง ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
   (ข) ห้องบริการเกิน ๓๐ ห้องแต่ไม่เกิน ๕๐ห้อง ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท
   (ค) ห้องบริการเกิน ๕๐ ห้อง ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓ (๔)
   (ก) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
   (ข) พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
   (ค) พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕)
   (ก) พื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
   (ข) พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตร.ม.แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
   (ค) พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา

-

หมายเหตุ