๑.กรณีที่เจ้าของอาวุธปืนยังมีชีวิต

สถานที่ติดต่อ

- กทม. ศูนย์บริการประชาชนวังไชยา ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.
- ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

   ๑.๑ เอกสารหลักฐานของผู้รับโอน
       (๑) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจหรือบัตรประจำตัวประชาชน แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
      (๒) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
      (๓)ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ทั้ง ๒ ตอน
   ๑.๒ เอกสารหลักฐานของผู้โอน
       (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ฉบับ
       (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
       (๓) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔)
       (๔) นำอาวุธปืนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
       (๕) กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคคล ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

ระยะเวลา

๒๒ วัน

หมายเหตุ